" /> İcra ve İflas Hukuku
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Muris Muvazaası Ne Demektir Muris Muvazaası; bir kimsenin mirasçılarından mal kaçırmak kastı ile tapuda satış göstermek suretiyle malını bağışlaması olarak kısaca anlatılabilir. Uygulamada sıkça rastladığımız şekli, miras bırakanın ölmeden önce, taşınmazını 3. bir kişiye veya mirasçılardan birine satmış gibi tapuda işlem yapması ancak aslında bağışlamasıdır. Taraflar görünüşteki satış işlemi ile aslında bağışlama olan işlemi gizlemektedirler.

Konkordato Nedir, şartları nelerdir, nasıl ilan edilir, sonucunda ne olur gibi tüm sorulara cevap bulabileceğiniz bir yazı hazırladık.   Konkordato Nedir?   Konkordato, sermaye şirketlerinin ticaret hayatında yaşanan mali sıkıntılardan dolayı düştüğü ödeme güçlüğü, nakit sıkışıklığı, borçların ödenmesinin gecikmesi gibi durumlarda, alacaklıları ile yaptığı bir iflas anlaşmasıdır. İflas Ertelemesi müessesesine bir alternatif olarak düşünülebilir.  

  Maaş Haczi ve İşverenin Sorumluluğu başlıklı bu yazımızda konu ile ilgili tüm güncel bilgileri bulabilirsiniz.   Maaş Haczi Süreci Nasıldır?   Maaş haczinin söz konusu olabilmesi için, kesinleşmiş bir i̇cra takibi bulunması gerekmektedir. Eğer kişinin aleyhine başlatılmış ve kesinleşmiş bir i̇cra takibi varsa, haciz aşamasına geçilebilir. Bu aşamada kişinin malvarlığı ve gelirleri araştırılır.  

Apartman aidat borcu, günümüzde hemen hemen herkesin başına gelebilir. Hem aidat alacaklısı hem de borçlusu olarak sık sık bu konu gündeme gelmektedir. Bu nedenle yazımızda da bu konunun tüm detaylarını bulabilirsiniz.   Aidat Nedir?   Birden fazla bağımsız bölümün olduğu apartman veya sitelerde aidat konusu gündeme gelmektedir. Aidatın kapsamı; apartman veya sitenin rutin giderleri ile

Tahliye Taahhütnamesi Nedir?   Kira sözleşmesi yapılırken dikkat edilmesi gerekenlerden bahsettiğimiz yazımızda, tahliye taahhüdünün tanımını yapmış idik.   Kısaca tekrar etmek gerekir ise; kiracının kiralanan kendisine teslim edildikten sonraki bir tarihte mal sahibine verdiği, kiralananı belirli bir tarihte boşaltacağına ilişkin taahhüttür.   Tahliye Taahhütnamesinin Geçerlilik Şartları Nelerdir?   Geçerli olması ancak yazılı olmasına bağlıdır. Yazılı

İstirdat Davası Nedir?   İstirdat davasından söz edebilmek için öncelikle açılmış bir icra takibi olmalıdır. Bu icra takibinin borçlusu, borçlu olmadığı iddiasıyla bir menfi tespit davası açmamış ve/veya borcu cebrî icra tehdidi altında ödemiş ise, ödemiş olduğu paranın kendisine geri verilmesi için alacaklıya karşı bu davayı açabilir.   Ancak borçlu tarafından menfi tespit davası açılmış

Menfi Tespit Davası Nedir?   Menfi tespit davası, bir tespit davası türüdür ve kelime anlamı, olumsuz tespit davasıdır. Diğer bir ifade ile, borçlu olunmadığının tespiti için bu dava açılacaktır.   Menfi Tespit Davası Açma Süresi Nedir?   Menfi tespit davasında zamanaşımı bir koşulda vardır, o da; takibe itiraz etmemiş veya itirazı kaldırılmış olan borçlu açısından,

Taahhüdü İhlal Suçu Nedir?   Borçlu adına kesinleşmiş bir icra takibi var ise, borçlu borcunu taksitle ödemek isterse ve alacaklı da bunu kabul ederse, borçlu için bir taksitlendirme planı yapılır. Bu planın karşılıklı imzalanmasından sonra artık borçlunun malları haczedilemez. Eğer taksitlendirme işlemi, borçluya haciz uygulandıktan sonra yapılırsa da bu hacizli mallar satılamaz.   Bu noktada

  Nafaka Ödenmezse Ne Olur? Nafakanın Tahsil Edilmesi başlıklı yazımızda, mahkeme tarafından hükmedilen nafakanın, borçlusu tarafından ödenmemesi halinde hukuken neler yapılabileceğinden bahsetmiştik. Bu yazımızda da, nafaka borçlusunun, aleyhinde açılan icra takibine rağmen yine ödeme yapmaması halinde neler olabilir ona bakacağız. Nafaka hakkında kesinleşmiş bir icra takibi var ise ve nafaka ödenmiyor ise, borçlunun mal varlığı

  Nafakanın Tahsil Edilmesi yaşanan boşanma sürecinin sıkıntısının devam etmesine neden olan olayların başında gelir. Eğer nafakanızı alamıyorsanız tek yapmanız gereken icra takibidir. İşte bu icra takibi hakkındaki herşey bu yazımızda.   Hangi Nafakalar Tahsile Konu Olur?   Boşanma davası neticesinde ortaya 3 farklı nafaka çıkar. (Tedbir, İştirak, Yoksulluk) Bu 3 nafaka da nafaka yükümlüsü