" /> GENEL VEKALETNAME ÖRNEĞİ
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

GENEL VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak bilcümle dava, icra takibi ve ihtilaflardan dolayı T.C. yargı organlarının, meclislerinin, daire ve kuruluşlarının özellikle T.C Nüfus Müdürlükleri ve Tapu Sicil Müdürlükleri dahil olmak üzere her kısım ve derecesinde her yol ve sıfatla beni temsile hak ve menfaatlerimi korumaya, davalar açmaya, icra takibinde bulunmaya, açılmış davalara katılmaya, takibe ve neticelendirmeye tahkime ve hakem tayinine, her nevi dilekçe ve evrakları beni temsilen kendi imzası ile ilgili kurum ve kuruluşlara vermeye tebliğ ve tebellüğü, tanık, bilirkişi göstermeye, karşı taraftan gösterilenleri kabul veya redde, protesto, ihtarname ve ihbarname keşidesine, keşide olunanlara cevap vermeye, yemin teklif kabul ve redde, keşif yaptırmaya, keşiflerde hazır bulunmaya, keşif raporlarına itiraza, yeniden keşif talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icrai tedbir ve hacizler yaptırmaya ve kaldırtmaya, icra daireleri, Yargıtay, Danıştay, bölge idare mahkemeleri, vergi mahkemeleri ve devlet güvenlik mahkemeleri ile yasalarla kurulmuş ve kurulacak yargı organları ve diğer devlet dairelerinin tümünde gerekli her türlü kanuni işlemleri yapmaya, işleri takibe, mürafaaya, kararları temyiz etmeye, kararların düzeltilmesi ve yargılamanın iadesini istemeye, hakim, bilirkişi, hakim, şahit, katip ve ehlivukufları şikayete ve redde, dava nakline, duruşmalara katılmaya, evrak alıp vermeye, kayıt ve suretler çıkarttırmaya, dosyaları tetkike, yanlışlıkları düzelttirmeye, vergi daireleri, vergi itiraz, takdir, temyiz ve il uzlaşma komisyonları ile yasalarla bu konularla kurulmuş ve bundan sonra kurulacak organlarda beni temsile, uzlaşma talebinde bulunmaya, tutanakları imzalamaya, itiraza, gerekli yasal işlemleri takip ve neticelendirmeye, duruşmalardan vareste tutulma yolunda talepte bulunmaya, tüm kararların infazını ilgili kuruluşlardan istemeye, temyiz talebinden vazgeçmeye, temyizden feragate, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile de başkalarını tevkil, teşrik ve azle bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere ahzu kabza sulh ve ibraya, davayı kabule veya redde, davadan feragata ve feragatı kabule yetkili İzmir Barosu Avukatlarından, Mansuroğlu Mah İslam Kerimov Cad Lider Centrio B Blok D:39 Bayraklı İzmir adresinde bulunan (TC Kimlik No 22592591780Av.Dicle ARAR’ı vekil tayin ettim

Vekil Eden