" /> Ücret Sözleşmesi
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Ücret Sözleşmesi

5 Eylül 2017

AVUKATLIK KANUNU UYARINCA

DÜZENLENEN ÜCRET SÖZLEŞMESİ

İŞ SAHİBİ:

ADRESİ   :  

AVUKAT : DİCLE ARAR (İzmir Barosu – 9135)

ADRESİ   : Mansuroğlu Mah İslam Kerimov Cad Lider Centrio B Blok D:39 Bayraklı İzmir.

TARAFLAR: Yukarıda ad ve adresleri belirtilen taraflar arasında aşağıdaki şartlarla bir Avukatlık ücret sözleşmesi yapılmıştır. İş sahibi (MÜVEKKİL), işi alan avukat da sadece (AVUKAT) olarak isimlendirilmiştir.

Madde 1- Avukat’ın üzerine aldığı iş:

Madde 2- Üzerine aldığı bu işten ötürü (AVUKAT)’a KDV. dahil net olarak (rakamla) : Her bir dava için …….-TL  (yazıyla ………….Türk Lirası) olmak kaydıyla toplam ……  Ödeme şekli aşağıda gösterilmiştir. Taksitlerle ödeme halinde bu tutara yıllık %… vade farkı uygulanacaktır. Taksit sayısı ….  geçemez.  Tahliye durumunda ayrıca dosya başına  ……-TL ödenecektir.

Belirli sürelerde belirlenen ödemeler yapılmadığı takdirde avukatlık ücretinin tamamı muaccel olur. Muaccel hale gelen alacağa yıllık % …. temerrüt faizi tahakkuk ettirilir.

Madde 3- Ücret yalnız bu işin karşılığıdır. Bu işle ilgili ve bağlantılı olsa da karşılıklı dava ve ayrı dava şeklinde açılacak davalar ile takipler bu işin ve ücretin kapsamı dışındadır, Yargıtay, Danıştay, Vergi Temyiz Komisyonları ve başkaca merciler huzurunda yapılacak duruşmalar ayrı ücretlere tabidir.  (AVUKAT) ‘ın yürüttüğü dava ve takiplerle ilgili karşı taraf ve 3. şahıslardan hak edilen maktu ve nisbi vekalet ücretleri ve fer’ileri müvekkil tarafından hiçbir hak iddia edilmeksizin Avukata ödenir. Bu Avukatlık ücretleri net olup, tahakkuk edecek stopajlar ve Katma Değer Vergisi müvekkile aittir.

Madde 4- (AVUKAT) işi yasalar ve bu sözleşme hükümleri uyarınca sonuna kadar takip edecektir. Yetkili kılınmışsa işi, uygun göreceği diğer avukatlarla birlikte takip edebileceği gibi tamamen onlara da bırakabilecektir. (MÜVEKKİL) de avukatın yazılı iznini almak şartıyla başka avukatları işe teşrik edebilir.

Madde 5- İşin yapılması için gerekli bütün masraflar, resim, harç,  kırtasiye gibi giderler (MÜVEKKİL)’e ait olup ilk istemde avukata veya merciine ödenmek zorundadır.

(MÜVEKKİL) bu iş için avukata (… TL.) gider avansını peşin olarak verecektir. Bu iş için yolculuk gerektiğinde, (MÜVEKKİL) yolculuk ve geçici oturma giderlerinden başka bürosundan ayrı kalacağı beher gün için avukata (… TL.) ödeyecektir.

Madde 6- (MÜVEKKİL) aşağıda yazılı adresini yasal yerleşim yeri olarak kabul etmiş olup, bu adrese avukat tarafından gönderilecek olan bütün ihbar ve tebligatların şahsına yapılmış olduğunu kabul eder. (MÜVEKKİL) adresini değiştirdiği takdirde yeni adresini derhal yazı ile bildirmek zorundadır.

Madde 7- (MÜVEKKİL)’in işbu sözleşmenin akdinden sonra vekâlet vermemesi, dosyasını geri alması, avukatın yazılı iznini almaksızın başka avukata işini vermesi, istenen giderleri ödememesi, iddia ve savunma için gerekli bilgi, belge ve delillerini vermemesi, adresini değiştirdiği halde yeni adresini yazılı olarak bildirmeyip işin takibini bu suretle güçleştirmesi, dava veya alacağın takibinden kısmen veya tamamen vazgeçmesi, karşı taraf ile sulh olması veya karşı tarafı ibra etmesi veya haklı bir sebep yokken avukatı azletmesi gibi işin takip ve sonuçlandırılmasını her ne suretle olursa olsun engellediği durumlarda (AVUKAT) bu sözleşmeyi bozabilir. Bu durumda haklı bir nedenle bozulmuş olduğundan, sözleşmede belirlenen ücretin tamamı (AVUKAT)’ın ilk isteminde derhal ve bir defada ödenir.  Temerrüt halinde alacağa yıllık %… Temerrüt faizi tahakkuk eder.

Madde 8- Bu sözleşmede yer almayan ve açıklık bulunmayan durumlarda Avukatlık Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 9- Bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıkların hallinde iZMİR mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

İşbu sözleşme …/…./…. tarihinde verilen vekaletname ile başlayacaktır. İki nüsha olarak düzenlenmiştir. Taraflarca iradi olarak hazırlanmış, okunmuş ve imzalanmıştır. …/…./….

 

   MÜVEKKİL                                                                    AVUKAT

DİCLE ARAR