" /> Menfi Tespit Davası
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Menfi Tespit Davası

Menfi Tespit Davası Nedir?

 

Menfi tespit davası, bir tespit davası türüdür ve kelime anlamı, olumsuz tespit davasıdır. Diğer bir ifade ile, borçlu olunmadığının tespiti için bu dava açılacaktır.

 

Menfi Tespit Davası Açma Süresi Nedir?

 

Menfi tespit davasında zamanaşımı bir koşulda vardır, o da; takibe itiraz etmemiş veya itirazı kaldırılmış olan borçlu açısından, eğer borcu ödemiş ise ödediği tarihten itibaren 1 yıldır.

 

Bunun dışında menfi tespit davası, icra takibinden önce veya sonra açılabilir.

 

İcra Takibinden Önce Menfi Tespit Davası Açılır mı?

 

Evet açılır. Bunun için, dava açan borçlunun bir icra tehdidi ile karşılaşması kuvvetle muhtemel olması ve dava açmakta hukuki yararının bulunması şarttır. Davacı açısından ciddi bir zararın doğma riski ve bu riskin sadece menfi tespit davası açarak ortadan kaldırılması mümkün olmalıdır.

 

İcra takibinden önce açılan menfi tespit davasında borçlu olan davacı; alacaklının varlığını ileri sürdüğü hukuki ilişkinin olmadığını iddia eder ve bunu ispatlamakla mükelleftir. Yargılama neticesinde dava konusu alacağın, doğum şartlarındaki eksiklikten veya başka bir neden dolayısı ile, yokluğu tespit edilir.

 

İcra Takibinden Önce Menfi Tespit Davası Açılması Alacaklının İcra Takibini Engeller mi?

 

Hayır engellemez. Ancak, icra takibinden önce açılan menfi tespit davasında, dava değerinin en az %15’i oranında teminat yatırılarak takibin tedbiren durması sağlanabilir.

 

İcra Takibinden Sonra Menfi Tespit Davası Açılır mı?

 

Evet açılabilir. Bu aşamada açılacak menfi tespit davasındaki fark; icra takibi miktarının tüm ferileri ile (=yani vekalet ücreti, faizi, masrafları ile) icra dosyasına yatırılması ve ayrıca en az %15’i oranında da teminatın yatırılarak ihtiyati tedbir konmasıdır.

 

Buradaki amaç, davacının haksız çıkması riski karşısında alacağını geç tahsil eden alacaklının zararının karşılanmasına yöneliktir.

 

Menfi Tespit Davası

Menfi Tespit Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

 

Bunun önceden bilinmesi ve tahmin edilmesi zordur. Çünkü borçlu olan davacı borçlu olmadığını ispat etmekle yükümlü olduğundan her türlü delile başvurabilir. Bunlar, bilirkişi incelemesi, tanık ifadesi, kaşif vs olabilir. Bunlar da yargılama sürecini uzatabilir. Mahkemenin yoğunluğu ve davanın özellikleri de eklendiğinde sürede değişiklikler olacaktır.

 

Menfi Tespit Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Menfi tespit davası, alacaklının ikametgahı veya icra takibinin yapıldığı yer mahkemelerinde açılır. Hangi mahkeme olacağı da davanın değerine ve özelliğine göre belirlenir.

 

Menfi Tespit Davası Dilekçe Örneği Nasıl Yazılır?

 

Menfi tespit davası, olmadığı iddia edilen borcun ispatlanmasına yöneliktir. Borcun niteliği her olayda farklıdır. Dava dilekçesi ise, hem iddialarınız hem talepleriniz hem de delilleriniz yönünden bağlayıcıdır. Bu nedenle, dava dilekçesinin durumunuza uygun olması ve ispatınıza yarayacak delillerin yer alması için özenle hazırlanmalıdır. İnternet ortamında veya başka şekillerle edineceğiniz dilekçe örnekleri üzerinden dava açmanız halinde zarara uğramanız mümkündür. Bu nedenle, borçsuz olduğunuz hal de borç tehdidine maruz kalmışken daha fazla risk almayarak muhakkak bir avukattan hizmet almanızı tavsiye ediyoruz.

 

Menfi Tespit Davası Harç Masrafı Ne Kadardır?

 

Bu masraflar davanın değerine göre belirlenir. Harç dışında, keşif, bilirkişi veya tanık deliline dayanılmış ise de dava açılırken bunlar için yapılacak masraflar peşin olarak alınır.

 

Menfi Tespit Davası Davacı-Borçlu Lehine Sonuçlanırsa Ne Olur?

 

Dava, borçlu lehine sonuçlanırsa takip derhal durur. İlamın kesinleşmesi üzerine davacının hiç borcu olmadığına karar verilirse icra tamamen, kısmen borçlu olduğuna karar verilirse kısmen eski hale iade edilir. Ayrıca, alacağın % 40’ından az olmamak üzere zarar ziyan bedeli olarak bir miktar  paranın da tazminat olarak alacaklıdan alınarak davacı-borçluya verilmesine karar verilir.Ve borçlu aleyhine bir daha aynı borç sebebine dayanılarak bir daha dava açılamaz.

 

Menfi Tespit Davası Alacaklı-Davalı Lehine Sonuçlanırsa Ne Olur?

 

Dava alacaklı lehine sonuçlanır yani reddedilirse, takibe konu alacağın dayandığı hukuki ilişkinin mevcut ve geçerli olduğu kesin hükümle belirlenmiş olur.  Dava takipten önce açıldıysa ve dava sonrasında alacaklı takip açmadıysa, alacaklının alacağı mahkeme kararı ile kesinlik kazanmış olduğundan alacaklı doğrudan ilamlı icraya başvurabilir.

 

Bununla birlikte ihtiyati tedbir kararı kalkar. Alacaklının uğradığı zarar da aynı davada takdir olunarak karara bağlanır. Borçlunun mahkûm edileceği tazminat takip konusu alacağın %20’sinden aşağı tayin edilemez.

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.