" /> Muris Muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma)
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Muris Muvazaası Ne Demektir

Muris Muvazaası

(Mirastan Mal Kaçırma)

Muris Muvazaası; bir kimsenin mirasçılarından mal kaçırmak kastı ile tapuda satış göstermek suretiyle malını bağışlaması olarak kısaca anlatılabilir.

Uygulamada sıkça rastladığımız şekli, miras bırakanın ölmeden önce, taşınmazını 3. bir kişiye veya mirasçılardan birine satmış gibi tapuda işlem yapması ancak aslında bağışlamasıdır.

Taraflar görünüşteki satış işlemi ile aslında bağışlama olan işlemi gizlemektedirler.

Özetlemek gerekirse muris muvazaasından bahsedebilmek i̇çin; tarafların gerçek amaçları ile yaptıkları işlemler arasında bilerek ve isteyerek yapılan bir uyumsuzluk olması, tarafların üçüncü kişileri aldatma amacı taşımaları ve yaptıkları muvazaalı işlem konusunda aralarında anlaşmış olmaları gerekmektedir.

Muris Muvazaası Nasıl İspat Edilir?

Bu konuda Yargıtay tarafından yıllar içerisinde belirlenmiş unsurlar vardır. Her somut olayda bu unsurların olup olmadığı araştırılır.

Bunların başında;

✔️Murisin ve miras bıraktığı kişinin mali durumu gelir.

Her muvazaa olayı incelenirken, tarafların ekonomik durumlarının incelenmesi gerekmektedir. Bunun nedeni, satış işleminin tarafların ekonomik durumları ile uyumlu olup olmadığıdır.

Bir diğeri;

✔️Aile içi sosyal ve beşerî ilişkilerdir.

Miras konusu aile ilişkilerini doğrudan etkilediği i̇çin her olayda bu ilişkilerin incelenmesi kuraldır. Yapılan satış veya bağış işleminin neden yapıldığı, neden o kişiye yapıldığı gibi soruların cevaplanması ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması önemlidir.

Bir başka unsur;

✔️Yörenin gelenekleri, toplumsal eğilimleridir.

Her ne kadar ilk bakışta bu unsur konu ile alakalı gelmiyorsa da aslında alakalıdır. Yıllar içinde yüzlerde olayın incelenmesi ile oluşan bu unsur bir Türkiye gerçeğini yansıtmaktadır. Muvazaanın iddia edildiği yerde, kız çocuklarına miras bırakmamak i̇çin ailenin tüm mal varlığını erkek çocuklar üzerinde yaptığı herkesin bildiği bir gerçektir. Bu sebeple her olayda toplumsal eğilimlerin incelenmesi olağandır.

Son olarak;

✔️Olayların olağan akışı gereği miras bırakanın sözleşmeyi yapmakta haklı bir nedeninin olup olmadığıdır.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi her olay kendisine özgü şartlar içermektedir ve her durumda bunların ayrı ayrı incelenmesi gerekmektedir. Bir olayda doğrudan muvazaayı işaret eden bir olay bir başka olayda etmeyebilir. Bu nedenle olayların başından itibaren seyrinin ortaya konması, nasıl muvazaa aşamasına gelindi, gerçekten muvazaa mı amaçlandı gibi sorulan cevaplanması şarttır.

Muris Muvazaasına Karşı Ne Yapılabilir?

Eğer muris muvazaası nedeni ile hakkınız olan mirastan mahrum kaldığınızı düşünüyorsanız, Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası ve/veya Tenkis Davası açmanız gerekmektedir.

Bu davalar ile ilgili yazılarımızı okuyarak daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Muris Muvazaası 3.Kişiye Satış Halinde Nasıl Olur?

Bu durumun çözümü oldukça tekniktir ve muhakkak uzman bir hukukçu tarafından çözülebilir. Buradaki 3. kişinin iyi niyetli olup olmaması önemlidir. Eğer muvazaadan ve mirastan habersiz ve tamamen iyi niyetli 3. kişi ise, onun kazanımı korunacaktır.

Ancak 3. kişi olmasına rağmen bu mirastan mal kaçırmaya yardım ediyor ise, mesela hiç para ödememiş ama tapuda yüksek bir bedel göstermiş ise, bu kişinin iyi niyetli olduğu kabul edilemez.

Bununla birlikte bazı 3. kişilerin de iyi niyetli olup olmamasının bir önemi yoktur. Bu kişilerin mal kaçırma kastını bildiği kabul edilir. Bunlar miras bırakanın yakın çevresi ve akrabalarıdır. Bunlara yapılan devrin iptali i̇çin açılan davalarda bu kişiler iyi niyetli olduklarını ve muvazaadan haberleri olmadığını ileri süremezler.

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.