" /> Hizmetlerimiz
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Blog Archives

Önleyici Hukuk Hizmeti Nedir? Önleyici avukatlık hizmetleri; hukuki sorunlar yaşanmadan, sorunların çözüme bağlanmasını amaçlayan hizmetler bütünüdür. Kurumsal şirketlerde yapılması elzem; –daha sonra vuku bulacak hukuki ihtilafların ve çözümsüzlüğün önüne geçilmesini teminen– sözleşmelerinin hukuken doğru hazırlanması, işçiler ile işveren arasındaki her türlü ilişkinin usul ve yasaya uygun tesisi, ticari kayıtlarda hatalı ya da eksik düzenlemelerin yer

Büromuz; işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve kişilerin ihtiyaç duyduğu hukuki desteği danışmanlık hizmeti kapsamında vermektedir. Büromuzun verdiği bu hizmet; müvekkilin ihtiyacına göre, anlık proje bazında çözümler şeklinde veya sürekli hizmetler olarak sunulmaktadır. Neleri Kapsar? Dava ve icra işlemleri öncesinde, ilgili her türlü evrakın incelenmesi, değerlendirilmesi, sözleşme yapılması aşamalarında sözleşmelerin şirketlerin veya kişilerin çıkarları doğrultusunda incelenmesi,

Büromuzun verdiği icra iflas hukuku kapsamındaki hizmetler; şahısların veya şirketlerin alacaklarının devlet gücüyle tahsil edilmesine yönelik işlemleri kapsamaktadır. Müvekkillerin alacaklarının hukuki tarifine uygun icra takiplerinin başlatılması, haciz işlemleri ve alacağın tahsili için gerekli tüm işlemlerin bütün olarak sunulduğu bu kapsamda, müvekkillerin aleyhlerinde açılmış icra takiplerinin de takibi sağlanmaktadır. Haksız alacak taleplerinin iptal edilmesi için gereken

Büromuzun faaliyet alanı kapsamında bulunan iş hukuku, işçi işveren ilişkisinden kaynaklanan işlem ve davaları kapsar. İşçinin işvereninden talep edeceği haklarının temini, aynı zamanda işverenlerin işçilerden talep edeceği haklarının temini ve bunun için ikame edilmiş davalarda müvekkilin temsili büromuzun asli faaliyetlerindendir. Neleri Kapsar? : İşçilerin haksız yere işten çıkarılması neticesinde açılması lazım gelen işe iade davalarının

Herkesin bildiği tabirle, anne-baba ve çocuklardan oluşan en küçük toplumsal birim, ailedir. Aile hukuku da, aile bireylerinin birbirleri ile olan hukuki ilişkilerinin düzenlenmesini amaçlar. Büromuz aşağıda saydığımız hizmetlerin tümü için müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır. Neleri Kapsar? : Şahısların gerek evlilik öncesi gerekse evlilik sonrasındaki tüm hukuki ihtiyaçları bu kapsamdadır. Boşanma ve boşanma sonrasında açılacak davalar,

Türk Ticaret Kanunu kapsamında ticari şirketlerin, kuruluş aşamalarından başlayarak, işleyişine, devrine, feshine ilişkin hukuki düzenlemeler yapılmıştır. Bu çerçevede ticari şirketlerin yasal mevzuata uygun olarak faaliyetlerine devam edebilmeleri için hukuki destek almaları büyük önem taşımaktadır. Neleri Kapsar? Ticari şirketlerin, kuruluş aşamalarında yasal yükümlülüklere uygun olarak yönlendirilmesi bu kapsamdaki birincil hizmet olarak düşünülebilir. Şirketlerin ticari faaliyetleri süresince,

Tüketici hukuku, mal veya hizmet veren şirketler, bankalar ile tüketici arasındaki ilişkileri ve uyuşmazlıkları düzenler. Tüketicilerin hak ve yükümlülüklerinin şirketler karşısında korunmasını sağlayan kurallar bütünü olarak düşünülebilir. Neleri Kapsar? Büromuz bu kapsamda, tüketicilerin şirketlerden aldıkları mal veya hizmetlerin ayıplı olması veya bu hizmetlerden bir zarar görmesi veya bu şirketler nezdinde bir alacağının oluşması halinde, müvekkillerin

Büromuz, müvekkillerine, resmi-özel tüm kurumlar ve şahıslar nezdinde oluşan tazminat taleplerinin takip ve tahsili için gereken tüm hizmeti sunmaktadır. Ayrıca müvekkiller aleyhine açılmış tazminat talepli davaların da takibi sağlanmaktadır. Neleri Kapsar? : Hem maddi hem de manevi kayıpların tazmini için, bu kayıplardan sorumlu olan şahıs veya kurumlar, daha sonra hak kayıpları yaşanmaması için, hukuki mevzuata

Hem ticaret hayatında hem de günlük hayatta hem şahısların hem de şirketlerin sözlü de olsa yazılı da olsa kurduğu tüm ilişkiler birer sözleşmedir. Sözleşmeler Hukuku; bu sözleşmelerin kurulurken tarafların hak ve yükümlülüklerine uygun, tarafların çıkarlarını gözetir bir şekilde kurulması, sonlanırken de taraflara gerekli yasal güvencenin sağlanmasını hedefler. Neleri Kapsar? Sözleşmeden doğan hak kayıplarının yaşanmaması için,

Kişilerin can ve mal kayıplarına karşı, şirketlerin her türlü mali kayıp risklerine karşı başvurduğu sigorta güvencesi kapsamında, risk oluştuktan sonra taraflar açısından ortaya çıkan hak ve yükümlülüklere ilişkin hukuki her işlem bu alana girer. Neleri Kapsar?: Günümüzde şahıslar ve şirketlerin, akla gelebilecek her türlü menfaatlerin güvence altına alabilmek için sigorta ettirme yolunu kullandıkları bilinmektedir. Sigorta