" /> Ortak Velayet
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Ortak Velayet

Ortak velayet hukukumuza yeni giren bir kavramdır. Bu yazımızda bu konuyu ayrıntılı olarak ele aldık.

Velayet Nedir?

Medeni Kanunumuza göre kişi 18 yaşını tamamlamasıyla ergin olur. 18 yaşını doldurmamış çocuklar anne ve babalarının velayetindedirler.

Velayet ifadesi; anne ve babanın çocukları üzerinde sahip oldukları hak ve yükümlülükler bütünüdür. Velayetin getirdiği hak; çocuğun bakımı, genel ve mesleki eğitimi, dini eğitimi, bedensel-ahlaki-zihinsel-ruhsal gelişimi konularında çocukla ilgili alınacak kararlarda söz sahibi olmak anlamına gelecektir.

Velayet hakkının getirdiği yükümlülükler ise;  bu hakkın sağladığı yetkilerin çocuğun ruhsal, fiziksel, zihinsel gelişimine uygun kullanma zorunluluğudur.

Anne-Baba Evli İse?

Bu halde zaten, -aksini gerektirecek özel bir durum bulunmadıkça- velayet ortak kullanılacaktır. Anne ve baba çocuk üzerindeki velayet hakkının kullanırken eşit haklara sahip olacaklardır.

Anne-Baba Evli Değil İse?

Medeni Kanunumuzda bu konuda açık ve kesin bir düzenleme vardır. Evlilik dışı doğan çocuğun velayeti annenindir.

Anne-Baba Ayrı Yaşıyorsa?

Eğer bu ayrılık mahkeme tarafından verilmiş bir ayrılık kararı neticesinde ise, mahkeme tarafından velayet hakkını kullanacak taraf da muhakkak belirlenmiş olur.

Anne-Baba Boşanırsa?

Yine mu durumda da çocuklar üzerindeki velayet hakkının kime verileceği mahkeme tarafından belirlenir. Burada taraflar velayeti kabul veya reddetmeleri önemli değildir. Bu konudaki ayrıntılı yazımızda da belirttiğimiz gibi, velayet kamu düzenine ilişkin bir konu olduğundan, hakim tarafından her zaman çocukların yüksek menfaati gözetilerek karar verilir. Hatta hakim, eğer olayda şartları mevcut ise, çocukların velayetini ne anne ne de babaya verebilir. Bir kuruma yerleştirilmelerine veya vasi atanmasına da karar verebilir.

Mahkeme tarafından velayete ilişkin karar verilmiş olsa dahi, taraflar daha sonra da şartların değiştiği sebebi ile tekrar Velayetin Değiştirilmesi Davası açabilirler.

Eşler arasında Çekişmeli Boşanma Davası var ise, velayet konusunda veya ortak velayetin talep edilmesi konusunda uzman İzmir Boşanma Avukatı’na danışmakta fayda vardır.

Eşler Anlaşmalı Boşanmayı tercih etmişler ise, Ortak Velayet konusunda da anlaşabilirler. Yine bu konuda uzman bir Anlaşmalı Boşanma Avukatı’na

danışmakta büyük fayda vardır.

Boşanma Sonrasında Anne ve Babaya Ortak Velayet Hakkı Verilebilir mi?

Evet bu hak, 24.03.2016 tarihinden itibaren anne-babaya tanınmaya başlanmıştır. Mahkemeler artık durum uygun ise, anne ve babanın çocuk üzerinde ortak velayetine karar verebilmektedirler. Hangi durumlarda ortak velayetin mümkün olduğunu aşağıda açıklamaya çalışacağız.

Ortak Velayet Hakkı Nedir?

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Ek 7 Numaralı Protokolü Türkiye tarafından kabul edilmiş ve yürürlüğü girmiştir. Bu sözleşmede; boşanma sonrasında da velayet hakkı açısından ‘’eşler arasında eşitlik’’ ilkesi öngörülmektedir.

Genel olarak ifade etmek gerekir ise; çocuğun ana ve babasının, velayet hakkının kapsamına giren hak, yetki ve yükümlülüklerde ‘’müşterek’’ karar alması ve sorumluluğu da ortak paylaşmalarıdır.

Ortak Velayet Şartları Nelerdir?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, velayet konusundaki emredici kural; çocuğun üstün yararıdır. Ortak velayete ilişkin karar verirken de hakim yine çocuğun durumunu gözeterek karar verecektir.

Ortak velayete karar verilmesi için her iki tarafın da bunu istemesi gerekmektedir. Hatta velayete konu çocuk idrak çağında ise, çocuğun görüşünün alınması ve gerekirse bir uzmana başvurulması da gündeme gelecektir.

Ortak Velayet Protokolü Nasıl Yapılır?

Ortak velayette gönüllülük ve karşılıklı anlaşma esas olduğundan, genelde anlaşmalı boşanma davalarında ortak velayet söz konusu olacaktır. Zira çekişmeli boşanma davalarında ortak velayet, çekişmenin çocuk üzerinden devam etmesine neden olabilir.

Tarafların ortak velayet kullanmak istedikleri ve buna ilişkin kurallar bir protokol ile imzalanarak mahkemeye sunulmalıdır.

Ortak Velayette Nafaka Nasıl Olacaktır?

Ortak velayetin koşullarına ilişkin hazırlanan protokolde veya protokol olmaksızın hakim tarafından, tarafların yapacakları maddi katkı miktarı belirlenir.

Ortak Velayet Kararı Kesin midir?

Hayır, diğer velayet kararları gibi, şartların değişmesi halinde taraflar ortak velayetin kaldırılması ve velayetin tek tarafa verilmesi için dava açabilir.

Ortak Velayet Emsal Karar Çıktı mı?

YARGITAY 2.Hukuk Dairesi tarafından verilen,  2016/15771E-2017/1737K sayılı, 20.02.2017 tarihli kararda; “Ortak velayet düzenlenmesi̇nin, “Türk kamu düzeni̇ne “açıkça” aykırı olduğunu ya da türk toplumunun temel yapısı ve temel çıkarlarını i̇ihlal etti̇ği̇ni söylemek mümkün deği̇ldi̇r”  denilmek suretiyle, emsal niteliğinde bir karar verilmiştir.

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.