" /> Vasiyetname Nasıl Hazırlanır?
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Vasiyetname Nasıl Hazırlanır?

Vasiyetname Nedir?

 

Vasiyetname, bir kişinin hayatta iken, öldükten sonra mirasının kimlere kalacağını, nasıl paylaşılacağını düzenlediği evraktır. Bunun hukuken tanımı, ölüme bağlı tasarruftur. Yani vasiyetname ile kişi, henüz hayatta iken, kendi mal varlığı üzerinde, ancak öldükten sonra hüküm ifade edecek tasarruflarda bulunabilmektedir.

 

Vasiyetname ile ilgili kurallar, ölen kişinin son istek ve arzularına saygı gösterme gayesi ile vasiyetnameyi olabildiğince hukuken geçerli kılmak üzerine kurulmuştur.

 

Ancak bununla birlikte, vasiyetnamenin geçerli olabilmesi için, düzenlenmesi anında uyulması mecburi olan bir takım koşullar vardır. Bunlardan birinin yokluğu halinde vasiyetname geçerliliğini yitirecektir.

 

Vasiyetname Kaç Farklı Şekilde Düzenlenebilir?

 

Vasiyetname 3 farklı şekilde düzenlenebilir ve bu 3 farklı düzenleme şeklinin  de kendi içinde şartları bulunmaktadır. Bunlar, resmi, sözlü ve el yazılı vasiyetnamedir.

 

Vasiyetname Nasıl Yazılır?

 

Vasiyetname, bizzat yazılabileceği gibi, resmi memura da yazdırılabilir. Vasiyetnamede, kişinin öldükten sonra mirasının akıbetini nasıl belirlediği, kimlerin mirasçı olacağı gibi konuların açıkça yer alması gerekmektedir. Tüm bunların anlam ifade edebilmesi için, vasiyetnamenin geçerlilik şartlarını taşıması gerekmektedir.

 

Vasiyetname Geçerlilik Şartları Nelerdir?

 

Hangi tür vasiyetname hazırlanacaksa hazırlansın, hepsinde ortak olan şartların öncelikle var olması gerekmektedir. Bunlar;

 

  • vasiyetname düzenleyecek kişi 15 yaşını doldurmuş olmalıdır.
  • vasiyetname düzenleyecek kişi, ayırt etme gücüne sahip olmalıdır.
  • vasiyetnameyi düzenleyecek kişi, yasal mirasçılarının saklı paylarına dokunamadan tasarrufta bulunmalıdır. (saklı pay sahibi mirasçılara ve pay oranlarına bu yazımızdan ulaşabilirsiniz.)
  • vasiyetname düzenleyecek kişi, vasiyetnameyi hazırladıktan sonra ölmeden önce istediği zaman vasiyetnamenin tümünden veya bir kısmından dönebilir. Bu nedenle, bunun aksini kararlaştıran hükümler geçersiz olacaktır.

 

Her vasiyetname türünde bulunması gereken ortak şartlardan sonra vasiyetname türlerine göre kanunda aranan şekil şartlarına bakalım.

 

Resmi Vasiyetname Nasıl Hazırlanır?

 

Resmi vasiyetname, resmi memur huzurunda, iki tanıklar birlikte düzenlenen vasiyetnameye denmektedir. En sağlıklı vasiyetname budur. Zira düzenleyen memur resmidir, vasiyetname onun tarafından saklanır ve böylelikle zarar görmez, kaybolmaz, çalınmaz.

 

Resmi memurlar, uygulamada genellikle noterlerdir. Ama bunlar dışında, sulh hakimi, yurt dışında konsolos gibi memurlar da vasiyetname düzenlemeye yetkilidir.

 

Vasiyetname düzenleyecek kişi, resmi memura özel olarak vasiyetnamesini açıklar. Resmi memur bu vasiyetnameyi yazar, tarih atar, imzalar ve vasiyetname sahibine okuması için verir. Daha sonra tanıklar gelir ve vasiyetnameyi düzenleyen kişi, tanıklar huzurunda, yazılan vasiyetnamenin istek ve arzularına uygun olduğunu beyan eder, bunun üzerine vasiyetname tanıklar tarafından da imzalanır ve mühürlenir.

 

Resmi vasiyetname düzenleyecek kişinin okur-yazar olması şart değildir.

 

Resmi vasiyetname resmi memur tarafından saklanır.

 

Kimler Tanık Olamaz?

 

Fiil ehliyeti bulunmayanlar, ceza mahkemesi kararıyla kamu hizmetinden yasaklı olanlar, okuryazar olmayanlar, vasiyetname düzenleyen kişinin eşi, üst soy ve alt soy kan hısımları, kardeşleri ve bu kişilerin eşleri resmi vasiyetname düzenlenirken tanık olarak bulunamaz.

 

Ayrıca bu resmî vasiyetnamenin düzenlenmesine katılan memura ve tanıklara, bunların üst soy ve alt soy kan hısımlarına, kardeşlerine ve bu kişilerin eşlerine o vasiyetname ile miras bırakılamaz.

 

Tanıkların, vasiyetnamenin içeriğini bilmelerine gerek yoktur. Bilmeleri gereken, vasiyetin, miras bırakanın iradesine uygun olduğudur. Eğer, vasiyetname düzenleyecek kişi, felçli, yatalak gibi dertlerden muzdarip ise, resmi memur, tanıkları huzurunda vasiyetnameyi okur.

 

Sözlü Vasiyetname Nasıl Hazırlanır?

 

Savaş, deprem, doğal afet, ölüm döşeğinde kalma, ulaşımın kesilmesi gibi başka türlü vasiyetname yapma imkanının kalmadığı hallerde sözlü vasiyetname yapılabilir. Yine bu vasiyetnamede de iki tanığın bulunması gerekmektedir. Vasiyetname düzenleyecek kişinin, kaldıkları olağan üstü durumda, vasiyetnamesini sözlü olarak bu iki tanığa söylemesi ile olur. Ancak burada tanıklarda aranan şartlar, tanıkların yine mirastan yararlanacak kişilerden olmaması ve okuma yazma bilmeleridir.

 

Çünkü tanıkların, vasiyetnameyi duyar duymaz ilk uygun anda, olanları anlatan ve miras bırakanın istek ve arzularını yazan vasiyetnameyi kaleme almalı ve en yakın sulh mahkemesi hakimine onaylatması gerekmektedir.

 

Burada önemli olan vasiyetname düzenleyen kişinin, vasiyetnamesini tanıkları huzurunda söylemesinden itibaren 1 ay içinde ölmesidir. Ölmezse, artık vasiyetnameyi kendisinin kurallara uygun olarak düzenleme imkanı olacaktır. Bu nedenle sözlü vasiyetname geçerliliğini kaybeder.

 

El Yazılı Vasiyetname Nasıl Yapılır?

Vasiyetname Nasıl Hazırlanır?

Bu vasiyetname, adından da anlaşılacağı üzere baştan sonra miras bırakan tarafından yazılmış ve imzalanmış olmalıdır. Bunun için de okur-yazar olması şarttır. Baştan sona kendi el yazısı ile açık, anlaşılır ve detaylı bir şekilde vasiyetini belirtmelidir.

 

Mecburi olmamakla birlikte, yazdıktan sonra, ölümünden sonra açılmak üzere resmi memura teslim edebilir.

 

Eğer birisi başkasına ait el yazılı vasiyetname bulursa, derhal sulh hukuk mahkemesi hakimine teslim etmelidir.

 

Vasiyetname Örneği Nasıl Bulurum?

 

Vasiyetname, onu düzenleyen kişi ile onun hayatı, mirasçıları ve mal varlığı ile birebir ilgili olduğundan, matbu bir örneğine ulaşmak mümkün değildir. Kaldı ki, ne şekilde yazılacağına ilişkin bir kural yoktur. Tek kural vasiyetnameyi düzenleyen kişinin istek ve iradesine birebir uygun ve detaylı bir şekilde yazılmasıdır.

 

Vasiyetnameyi Düzenleyen Ölünce Ne Olur?

 

Vasiyetnamenin geçerli olup olmadığına bakılmaksızın 1 ay içinde Sulh Mahkemesi tarafından vasiyetname açılır. Ve içeriğindeki ilgililere vasiyetnameyi tebliğ eder. Vasiyetnamenin geçerliliğini tescil edemez, vasiyetnamenin yerine getirilmesine ilişkin hüküm kuramaz.

 

Vasiyetnameyi tebliğ alan ilgililer veya menfaati bulunan diğer mirasçılar, vasiyetnamenin iptali için dava açabilirler.

 

  • Vasiyetname düzenlemek istiyor iseniz, isteklerinize uygun bir netice elde etmek ve öldükten sonra uygulanabilir olmasını sağlamak istiyor iseniz, muhakkak uzman bir avukattan hizmet almanızı öneririz. Zira noter dahi, vasiyetnamenin içeriği ile ilgili sizi bilgilendirmek veya yönlendirmekle yükümlü değildir. Bu zor hukuki detaylarla dolu süreci bir avukat desteği ile atlatmanızı tavsiye ederiz.

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.