" /> Soybağının Reddi Davası
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Soybağının Reddi Davası

Soybağının Reddi Davası Nedir?

 

Soybağı; çocuğun anne ve babası ile arasında olan kan bağına denir. Çocuk evlilik birliği içinde doğmuş ise kural olarak koca, çocuğun babasıdır. Ancak bu kural işbu açılacak Soybağının Reddi Davası ile çürütülebilir. Diğer bir ifade ile çocuk ile baba arasındaki soybağının sonlandırılması amacı ile açılan davaya verilen isimdir.

 

Halk arasında bu davanın adı; nesebin reddi veya babalığın reddi olarak da bilinir.

 

Soybağının Reddi Davasının Şartları Nelerdir?

 

Soybağının reddi konusu, çocuğun ana rahmine ne zaman düştüğüne göre iki ayrı başlıkta incelenir.

 

1- Eğer çocuk evlilik içinde ana rahmine düşmüş ise;

 

Bu durumda, kocanın çocuğun babası olduğu kabulü/karinesi oldukça kuvvetlidir. Açılacak davada bunun aksinin  ispat edilmesi gerekecektir. Yani koca, baba olmadığını ispat etmek zorundadır.

 

Evlenmeden başlayarak en az 180 gün geçtikten sonra ve evliliğin sona ermesinden başlayarak en fazla 300 gün içinde doğan çocuk evlilik içinde ana rahmine düşmüş sayılır.

 

2- Çocuk evlenmeden önce veya ayrı yaşama sırasında ana rahmine düşmüş ise;

 

Çocuk, evlenmeden önce veya ayrı yaşama sırasında ana rahmine düşmüşse, davacının başka bir kanıt getirmesi gerekmez.

 

Ancak, gebe kalma döneminde kocanın karısı ile cinsel ilişkide bulunduğu konusunda inandırıcı kanıtlar varsa, kocanın babalığına ilişkin karine geçerliliğini korur.

 

Soybağının reddi davası açma şartı da bu durumlardan biri neticesinde baba olduğu düşüncesi ile nüfusa kayıt yaptırmış baba olmasıdır.

 

Soybağının Reddi Davasını Kimler Açabilir?

 

Soybağının Reddi Davası kural olarak çocuğun halihazırdaki babası tarafından açılır.

 

Ancak bu davanın çocuk tarafından da açılması mümkündür. Çocuğun dava açma hakkı, babanınkinden bağımsızdır. Yani koca (baba), çocuğu benimsemiş olsa bile, çocuk bu davayı açabilir.

 

Soybağının Reddi Davası Kime Karşı Açılır?

 

Bu dava, baba tarafından açılır ise, anne ve çocuğa, çocuk tarafından açılır ise anne ve babaya karşı açılır.

 

Baba Ölmüşse de Soybağının Reddi Davası Açılabilir mi?

 

Evet, baba hayatını kaybetmişse dahi, babanın mirasçıları bu davayı açılabilir.

 

Şöyle ki; dava açma süresinin geçmesinden önce babanın ölmesi veya gaipliğine karar verilmesi ya da sürekli olarak ayırt etme gücünü kaybetmesi hâllerinde babanın altsoyu, anası, babası veya baba olduğunu iddia eden kişinin bu davayı açması mümkündür.

 

Soybağının Reddi Davası Açma Süresi Var mıdır?

 

Kanunda bu konu ile ilgili hak düşürücü süre belirlenmiştir. Haklı bir sebep bulunmaksızın bu sürenin geçirilmesi halinde dava açma hakkı düşecektir. Eğer gecikme haklı bir sebebe dayanıyorsa, bir yıllık süre bu sebebin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlar.

 

Koca, davayı, doğumu ve baba olmadığını veya ananın gebe kaldığı sırada başka bir erkek ile cinsel ilişkide bulunduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl, içinde, çocuk ise, ergin olduğu tarihten başlayarak yine en geç bir yıl içinde bu davayı açmak zorundadır.

 

Soybağının Reddi Davası Hangi Mahkemede Açılır?

 

Soybağının Reddi Davası, doğum veya dava sırasında taraflardan birinin ikametgahındaki aile mahkemesinde açılır. Aile mahkemesinin olmadığı yerlerde ise bu dava asliye hukuk mahkemelerinde açılır.

 

Soybağının Reddi Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır?

 

Soybağının Reddi Davasında en önemli süreç; davaya hazırlık aşaması ve dava dilekçesinin yazılmasıdır. Davayı açan taraf işbu dava dilekçesi ile bağlı olacak, iddia ve taleplerini değiştiremeyecektir.

 

Nasıl davanın açılacağı, ne gibi taleplerde bulunulabileceği, hangi delillerin mahkemeye sunulması gerektiği konusunda sadece hukuk eğitimi almış tecrübeli avukatların bilgi sahibi olabileceğini unutmayınız. Bu nedenle kendi durumunuza uygun olarak dilekçenin hazırlanabilmesi için bir avukattan destek almanız önemlidir.

 

Soybağının Reddi Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

 

Bu tarz davaların tahmini bir sonuçlanma süreci maalesef yoktur. Bu süre; davanın niteliğine ve mahkemenin yoğunluğuna göre değişecektir. Bu nitelik, babalığın tespiti için gereken işlemlerin zorluğuna, DNA testi için geçirilecek süreye, tazminat vs. taleplerinin bulunup bulunmadığı, gibi etkenlere bağlıdır. Herhangi bir sorunun olmadığı durumlarda yaklaşık 1 yıl içinde davanızın sonuçlanması muhtemeldir.

 

Sizlere bu konuda kesin bilgi veya taahhüt verenlere inanmamanızı önemle belirtmek isteriz. Soybağının Reddi Davası nihayetinde psikolojik olarak ağır bir süreçtir ve tahmin edilenden daha fazla uzaması tarafları daha büyük bir hayal kırıklığına uğratır.

 

Soybağının Reddi Davası Açma Masrafları Ne Kadardır?

 

Soybağının Reddi Davası açılırken, delillerinizin toplanması, bilirkişi incelemesi, babalık testlerinin masrafları ve tüm bunlar için yapılacak tebligatların giderleri de peşin alınmaktadır. Bu sebeple, davanın niteliğine göre değişmekle birlikte, avukatınıza ödeyeceğiniz ücret hariç olmak üzere, en az 1000TL-1200 (2018 yılı için) masraf yapmanız gerekebilir.

 

Soybağının Reddi Davasında Davacı Baba Olmadığını Nasıl İspatlayabilir?

 

Çocuğun evlilik içinde ana rahmine düşmesi halinde çocuk ile soybağını kaldırmak isteyen baba ananın döllenme dönemi boyunca (-yani doğumdan üçyüz gün öncesi ile yüzseksen gün öncesi arasındaki dönem-) karısıyla cinsel münasebetinin imkansız olduğunu ispatlamalıdır. Bu durum somut olayda farklılık gösterir. Zira imkansızlıkların neler olduğunun sayılması mümkün değildir. Ancak duygusal nedenlerin, yani küslük, ayrılık gibi nedenlerin, cinsel ilişkinin imkansızlığının ispatı için yeterli değildir.

Uygulamadan sık rastlanan örnekler; kocanın o dönemde yurt dışında olması veya hastanede yatarak tedavi görmesi gibi sağlık sorunları olmasıdır.

Bu imkansızlık halleri dışında koca doğrudan, çocuğun kendisinden olmadığını iddia edebilir. Yani cinsel ilişki olmuşsa da çocuğun o cinsel ilişki neticesinde olmadığını kanıtlayabilir. Bunun ispatlanması da DNA ve diğer kan ve genetik testler ile mümkündür.

 

Soybağının Reddi Davası

Çocuğun, evlenmeden önce veya ayrı yaşama sırasında ana rahmine düşmesi halinde;

yukarıda bahsettiğimiz gibi; davacı kocanın başka bir kanıt getirmesi gerekmez.

 

Ancak, gebe kalma döneminde kocanın karısı ile cinsel ilişkide bulunduğu konusunda inandırıcı kanıtlar varsa, kocanın babalığına ilişkin karine geçerliliğini korur.

 

Bu ihtimalde babalık karinesi çok daha zayıftır yani aksini ispatlamak çok daha kolaydır.

 

Çocuğun evliliğin kurulduğu tarihten yüzseksen günden daha az bir süre zarfında doğması durumunda ya da ayrılık hükmü ile kadının gebe kalma döneminin birbiriyle örtüştüğü vakit başka delillerle desteklenmesine gerek kalmamaktadır. Yani çocuk evlilik sözleşmesini takiben yüzüncü gün doğmuşsa davacının başka bir kanıtına gerek olmaksızın babalık karinesi çürütülmüş olmaktadır.

 

Soybağının Reddi Davasının Sonuçları Nelerdir?

 

Dava neticesinde çocuk ile baba arasında soy bağı ilişkisi kaldırılır ve çocuğun Aile Hukuku ve Miras Hukuku açısından babası ile ilgili hakları sona erer. Çocuk baba yönünden nesepsiz kalacaktır. Çocuk annesinin adına veya annesinin bildirdiği biri adına (=tabi kabulü şartı ile) çocuk nüfusa kaydedilir.  

 

Soybağının Reddi Davası İle Maddi Manevi Tazminat Davası Açmak Mümkün müdür?

 

Elbette kocanın böyle bir imkanı vardır. Hem de amileliğin başından itibaren anne ve çocuk için yaptığı masrafları maddi tazminat olarak talep edebilir.

 

Manevi olarak uğradığı zarar, duyduğu üzüntü için de yine manevi tazminat talep edilmesi mümkündür.

 

Soybağının Reddi Davası Sırasında Yapılan DNA Testinde Kimin Baba Olduğu Belli Olursa Ne Olur?

 

Bu durumda kendiliğinden o kişinin çocuğun babası olduğuna ilişkin karar verilemez. Bunun için de ya babalık davası açılması ya da tespit edilen babanın tanıma yolu ile çocuk ile soybağını tesis etmesi gerekir.

 

Soybağının Reddi Davası Açmak İçin Avukat Tutmak Zorunda mıyım?

 

Soybağının Reddi Davasının avukatsız açılmasında bir engel yoktur. Ancak yazımızda da bu konuda uyarılarda bulunduğumuz üzere, dava sürecinin zor ve hukuki bilgi ve tecrübe gerektirdiğinin altını çizmek isteriz. Soybağının Reddi Davası açmak isteyenlerin, bu aşamaları tek başına yapmaya çalışmak yerine, avukat hizmeti almaları, davanın hayal edildiği gibi, sorunsuz, adil ve hızlı neticelenmesi için muhakkaktır. Aksi takdirde, sonradan telafisi çok güç hatta imkansız zararların ortaya çıkması muhtemeldir.

 

Başta maddi olarak külfetli görünse de, neticesinde avukatla çalışmış olmanın ne kadar doğru bir karar olduğunun farkına varacaksınız.

 

Av. Dicle Arar

 • yargıtayın son aldığı karara göre velayeti alan anne çocuğunun soyismini değiştire bilecek buna göre çocuğun babası nüfus kütüğünden çocuğu sildire bilecek mi ? yada soybağının reddi otomatikmen mi gerçekleşecek

 • Ben malesef budurumu yaşıyorum .boşanma süreci içerisinde hamile kaldım henüz soybağı davası açılmadı lakin boşanma süreci içerisibde çoğu zaman ayrı yaşadım .şimdi nasıl bi yol izlemem gerek .ben anne olarak direk dava açabiliyormuyum .çocuğun öz babası bu diyerek

 • Merhaba ben 1 ay evlilik yaptım sonra boşanmak zorunda kaldık 300 günün içinde baskasiyla tanıştım hamile kaldım ancak çocuğum 6 aylık soybagi reddinde evlendigim eşim de gelmek zorunda mı ?DNA Testi mahkemede belli olacakmış yapıp yapmayacagimiz

  • Av. Dicle Arar

   Merhaba Ezgi Hanım, soybağı reddi davasını eski eş açar, yeni eşinizin katılmasına gerek yoktur.

 • Erhan TOKLUOĞLU.(TOPAL)

  Dicle hanım merhaba.Bizim davamız sonuçlandı fakat gerekçeli karar elime ulaşmadı.Fakat benim soyismim anne kızlık soyismi olmuş.Bunuda biz kabul edersek nasıl bir yol izlememiz gerekir.4 çocuğum var hepsinin kimlikleri değişecek.Davayi açan söz verdiği halde vazgeçtiğini söyledi.Ben ne yapmalıyım teşekkür ederim

  • Av. Dicle Arar

   Erhan Bey merhaba. Bize iletişim bilgilerimizden ulaşırsanız, sorununuzla ilgili yardımcı olalım. Genel olarak ifade etmek gerekir ise, “soyadı değişikliği” yolunun denenebileceğini belirtmeliyim.

 • eşim eski eşiyle evlendiğinde. eski eşi 4.5 aylık hamileymiş.yalnız hamile olduğunu söylediğinde 4.5 aylık hamileymiş ve yaklaşık 3aydır ayrılarmış.boşanırken eşime çocuğun kendisinden olmadığını söylemiş.şimdi çocuk 7yaşında eşim dava açmak istiyor.eğer çocuğun babası kendisi çıkarsa karşı taraf tazminat davası açabilir mi?

  • Eşinizin dava açmakta haklı şüpheleri ve nedenleri varsa, karşı tarafın dava açamayacağını düşünüyorum. Ama mutlaka bir hukuki hizmet almalısınız.

 • Merhaba lar ben 2011 de bir evlilik yaptım ve evlendigim kişinin çocuğunu üzerime aldım ve 2013 te boşandım ve mahkemede bunu belitmedim ve bana çocuğa na kafa kararı çıktı ve şimdi boşandığı kişi bana nafakayi odemediyim için bana icra davası açtı ve maasima haciz kondu bu durumdan nasıl kurtula bilirim birde maaş ta bir haciz varsa ikinci bir haciz aynı anda kesile bilirmi bana yardımcı olur musunuz şimdiden çok teşekkür ederim

  • Av. Dicle Arar

   Merhaba, çocuk resmi olarak sizin olduğu için nafaka yükümlülüğünden kurtulamazsınız. Nafaka alacağı öncelikli olduğu için maaşınızda haciz varsa da nafaka kesilir. Bunun tek çözümü, soybağının reddi davası açmaktır.

   • eşimden 6 yıldır ayriyim kendisi başkasından hamile soybağı davasını benmi açmak zorundayım?yada halen devam eden bosanma davasına ek olarak dilekçe yapabilirmiyim soybağı ile alakalı?

 • Merhabalar bende neshebin reddi davası içindeyim şuan 1 hafta sonra ikinci duruşma olacak DNA testi yapılacak tek sorum DNA testi eski eşim ve kızım için mi yapılacak yoksa şimdiki eşim yani kızımın babasından da örnek alınacak mı ? Ve DNA testi masrafı ne kadar tutar? Şimdiden teşekkürler

 • Merhaba ben evli bir kişi ile 5 yıl birliktelik yaşadım ve bu süreçte bir kız çocuğu dünyaya geldi ve çocuk evli olduğu adamın nüfusuna kayıtlıdır ben bu çocuğu nufusuma nasıl alabilirim babalık davası ile bunu kanitlayip çocuğu nufusuma alabilirmiyim şuan ayriyiz bunda nasıl bir yol izlemem gerekir

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.