" /> Meslek Hastalığı Tazminat Davası
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Meslek Hastalığı Tazminat Davası

 

Meslek Hastalığı Nedir?

Meslek Hastalığı Tazminat Davası

Meslek Hastalığı

Meslek hastalığının kanundaki tanımı; “sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir.” şeklindedir.

 

Meslek Hastalığı Nasıl Tespit Edilir?

 

Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun tespit edilmesi için, önce işçinin işverene başvurması gerekir. İşveren tarafından SGK kurumuna yönlendirilir. Bu aşamadan sonra,

a) Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usûlüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi,

b) Kurumca gerekli görüldüğü hallerde, işyerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlı tıbbi sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin incelenmesi,

 

sonucunda Kurum Sağlık Kurulu tarafından, işçinin meslek hastalığına tutulup tutulmadığı tespit edilmiş olur.

 

Bu aşamalara ilişkin daha geniş bilgiler için ilgili yazımızı inceleyebilirsiniz.

 

Meslek Hastalığına Yakalanan İşçiye Maaş Bağlanır mı?

 

Meslek hastalığına yakalandığı Kurum (SGK) tarafından tespit edilen işçiye yine kurum tarafından maluliyeti oranında iş göremezlik ödeneği bağlanır.

 

Eğer işçinin maluliyeti, geçici ise, iyileşinceye kadar, çalışmadığı her gün için işçiye geçici iş göremezlik ödeneği  bağlanır. Bu ödenekle, işçinin çalışamadığı için uğradığı maddi kaybın önlenmesidir.

 

Fakat meslek hastalığı neticesinde işçi, meslekte kazanma gücünün en az %10’unu kaybetmişse bu sefer SGK tarafından sürekli iş göremezlik ödeneği bağlanır. %10 üstü kayıplarda da, kurul raporundaki orana göre ödenek artar.

 

Eğer ki işçi, meslek hastalığı neticesinde ölürse, hak sahiplerine de ölüm geliri bağlanacaktır.

 

Meslek Hastalığına Yakalanan İşçi Devletten Tazminat Talep Edebilir mi?

 

Evet edebilir. Devlete ait iş yerlerinde çalışıp da meslek hastalığına yakalananlar devletten tazminat talep edebilir. (bağlanan iş göremezlik ödenekleri dışında)

 

Bununla beraber özel sektörde çalışanlar da, devletten tazminat talep edebilir. Bunun nedeni, devletin denetim ve koruma yükümlülüğüdür. Devlet iş yerlerindeki çalışma koşullarını denetlemekle yükümlüdür. Bunu yapmadığı için meslek hastalığına yakalanan işçi de devlete karşı tazminat davası açabilir.

 

Bu tazminat davası, İdare Mahkemelerinde Tam Yargı Davası olarak açılacaktır.

 

Meslek Hastalığına Yakalanan İşçi İşvereninden Tazminat Talep Edebilir mi?

 

Evet, işçi, meslek hastalığına yakalanmasına sebep olan, yakalanmaması için gerekli tedbirleri almayan işvereninden hem maddi hem de manevi tazminat talep edebilir. Bu tazminatın işverenden talep edilebilmesi için Tazminat Davası açılmalıdır.

 

Meslek Hastalığı Tazminat Davasının Şartları Nelerdir?

 

İşverenin yükümlülüklerinden biri de işyerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almak, işçisini korumak ve gözetmektir. Genel olarak işverenin gözetme borcuna aykırı davranması sonucu zarara uğrayan işçi veya hak sahiplerine karşı akdi bir tazminat sorumluluğu bulunmaktadır.

 

Meslek hastalığına yakalanan işçisi karşısında işveren bu koruma borcuna aykırı davranmış kabul edilmektedir. Ve kusuru oranında işçiye karşı maddi ve manevi tazminat ödemekle mükelleftir. Hatta işçinin ölümü halinde de yakınları destekten yoksun kalma ve manevi tazminat isteyebilir.

 

Maddi ve Manevi Tazminat davaları genel olarak benzerdir. Meslek hastalığına ilişkin olanlarda da aslolan, hastalığın tespit edilmiş olması ve işverenin, işçiyi koruma yükümlülüğü kapsamındaki kusurunun ne oranda olduğudur. Ek olarak, işçinin uğradığı mağduriyetin kapsamı ve oranı belirlendikten sonra tazminata hükmedilir.

 

Maddi ve Manevi Tazminat davaları hakkındaki yazılarımızdan daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

 

Meslek Hastalığı Dava Dilekçesi Örneği Nasıl Yazılır?

 

Meslek hastalığı tazminat davasında en önemli süreç; davaya hazırlık aşaması ve dava dilekçesinin yazılmasıdır. Davacı, işbu dava dilekçesi ile bağlı olacak, iddia ve taleplerini değiştiremeyecektir.

 

Hastalık nedeni ile ortaya çıkan zararın tespiti ve ifadesi, zararın davalının fiili neticesinde meydana geldiğinin ispatlanması, ne gibi taleplerde bulunulabileceği, hangi delillerin mahkemeye sunulması gerektiği konusunda sadece hukuk eğitimi almış tecrübeli avukatların bilgi sahibi olabileceğini unutmayınız.

 

İşbu dava, Maddi durumunuzu, mal varlığınızı hatta ailenizi dahi önemli derecede etkileyecek sonuçlar doğurur. Bu sonuçların, büyük ve geri dönülmez zararlara dönüşmemesi için, internetteki örneklerden veyahut adliye çevrelerindeki arzuhalcilerden değil, konusunda uzman bir avukattan destek alınız.

 

Meslek Hastalığı Tazminat Davasını Kimler Açabilir?

 

Bu davayı, hastalığa yakalanan işçi. İşçi bu hastalık nedeni ile ölürse de hak sahibi mirasçıları açabilir.

 

Meslek Hastalığı Tazminat Davası Kimlere Karşı Açılabilir?

 

Özel sektördeki iş yerleri bakımdan, tazminat davaları işverene karşı açılmalıdır.

 

Meslek Hastalığı Tazminat Davası Hangi Mahkemede Açılır?

 

Dava davalının ikamet ettiği veya meslek hastalığın belirlendiği yer İş Mahkemesinde açılabileceği gibi işçinin işini gördüğü yer İş Mahkemesinde de açılabilir. İş mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde bu davalar Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılmalıdır.

 

Meslek Hastalığı Tazminat Zamanaşımı Var Mıdır?

 

Evet vardır. Hastalığı tespit eden rapor tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde tazminat davası açılmalıdır.

 

zamanaşımı

Meslek Hastalığı Davası Zamanaşımı

 

Meslek Hastalığı Tazminat Davası Açmak İçin Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

 

Hayır böyle bir şart yoktur. Tüm davalar gibi meslek hastalığı tazminat davasının avukatsız açılmasında bir engel yoktur. Ancak yazımızda da bu konuda uyarılarda bulunduğumuz üzere, tazminat davası sürecinin zor ve hukuki bilgi ve tecrübe gerektirdiğinin altını çizmek isteriz. Dava açmak isteyenlerin, bu aşamaları tek başına yapmaya çalışmak yerine, avukat hizmeti almaları, davanın hayal edildiği gibi, sorunsuz, adil ve hızlı neticelenmesi için muhakkaktır. Aksi takdirde, sonradan telafisi çok güç hatta imkansız zararların ortaya çıkması muhtemeldir.

 

Başta maddi olarak külfetli görünse de, neticesinde avukatla çalışmış olmanın ne kadar doğru bir karar olduğunun farkına varacaksınız.

 

Meslek Hastalığı Tazminat Davası Masrafı Ne Kadardır?

 

Dava açılırken, talep edilen tazminat miktarına göre hesaplanan bir harcın ve diğer giderler ve incelemeler için talep edilen masrafın mahkeme veznesine yatırılması gerekmektedir. Bu miktarın ne olacağı, tazminat miktarı ve toplanmasını istediğiniz delillerin niteliğine göre belirlenir.

 

Ayrıca, dava sonucunda, eğer mahkeme talep edilen tazminat miktarından daha az bir tazminata hükmeder veya davayı reddederse, eğer karşı taraf kendisini avukat ile temsil ettirmiş ise, bu avukat açısından hükmedilen ilam vekalet ücretini ödemek de davacıya kalacaktır.

 

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.