" /> Haksız Rekabet Davaları
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Haksız Rekabet Davaları

 

Haksız Rekabet Davaları hakkında genel bilgileri ve dava türleri hakkındaki bilgileri içeren yazımızı buradan okuyabilirsiniz.

 

Haksız Rekabet Unsurları Nelerdir?

 

Haksız rekabete ilişkin Türk Ticaret Kanunu kapsamında belirlenen unsurların başında; rakipler arasındaki veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına aykırı davranışların veya ticari uygulamaların olması gelmektedir.

 

Bunun dışında haksız rekabetten söz edebilmek için illa ki; “failin kusurlu olması” veya “bir zararın oluşması” veya “taraflar arasında bir rekabet ilişkisinin olması” aranmamaktadır.

 

Haksız Rekabet Örnekleri Nelerdir?

 

Haksız Rekabet Davaları

Yukarıda bahsettiğimiz unsurlar kapsamında Türk Ticaret Kanunu’nun 55. maddesinde, hangi durumlarda haksız rekabetin olacağına ilişkin örnekler verilmiştir. Bunlar; kanun koyucu tarafından genel çerçeve olarak verilen örneklerdir. Her somut olayın ayrıca ve kendi özellikleri ışığında incelenmesi gerekmektedir.

 

Türk Ticaret Kanunu’nun 55. maddesinde haksız rekabete verilen örnekler;

 

  1. Dürüstlük kuralına aykırı reklamlar ve satış yöntemleri ile diğer hukuka aykırı davranışlar,

 

  1. Sözleşmeyi ihlale veya sona erdirmeye yöneltmek,

 

  1. Başkalarının iş ürünlerinden yetkisiz yararlanma,

 

  1. Üretim ve iş sırlarını hukuka aykırı olarak ifşa etmek,

 

  1. İş şartlarına uymamak,

 

  1. Dürüstlük kuralına aykırı işlem şartları kullanmaktır.

 

Somut olaylardan örnek vermek gerekir ise; başkasının işletmesini, faaliyetlerini yanlış veya yanıltıcı olacak şekilde kötülemek, kendi işletmesi ve faaliyetleri hakkında gerçek dışı veya yanıltıcı açıklamalarda bulunmak, başkasının iş ürünleri veya faaliyetleri, markası, logosu  ile karıştırılmaya yol açmak, müşterinin karar verme özgürlüğünü saldırgan satış yöntemleri ile sınırlamak, iş ürünlerinin veya faaliyetlerin özelliklerini, miktarını, kullanım amaçlarını, yararlarını veya tehlikelerini gizlemek ve bu şekilde müşteriyi yanıltmak, müşterilerle sözleşme yapabilmek için, onları başkalarıyla yapmış oldukları sözleşmelere aykırı davranmaya yöneltmek, sözleşme yapabilmek için, taksitle satış, peşin satış veya tüketici kredisi sözleşmesi yapmış kişiyi, bu sözleşmeden caymaya veya sözleşmeyi feshetmeye yöneltmek, kendisine emanet edilmiş teklif, hesap veya plan gibi bir iş ürününden yetkisiz yararlanmak, başkasına ait pazarlanmaya hazır çalışma ürünlerini teknik çoğaltma yöntemleriyle devralarak yararlanmak.

 

Haksız Rekabet Davaları Nelerdir?

 

Haksız Rekabet Davaları 4 ana başlıkta incelenebilir. Bunlar;

 

  1. Tespit Davası: Bu dava, bir eylemin haksız rekabet teşkil ettiğinin tespiti i̇çin açılır.

 

  1. Haksız Rekabetin Men’i Davası: Bu dava, halihazırda devam etmekte olan ve haksız rekabet teşkil eden bir durum ya da eylemin Mahkeme tarafından sona erdirilmesi amacıyla açılır.

 

  1. Haksız Rekabetin Sonucu Olan Maddi Durumun Ortadan Kaldırılması Davası (Haksız Rekabetin Ref’i): Bu dava, haksız rekabet sonucunda ortaya çıkan maddi durumun ortadan kaldırılması ve eylemin sonuçlarının giderilmesi amacıyla açılır.

 

  1. Tazminat Davaları: Haksız rekabet teşkil eden eylem sonucunda zarar gören kişilerin açabileceği bu davayla, maruz kalınan maddi ve/veya manevi zararların tazmini istenir.

 

Haksız Rekabet Davaları Zamanaşımı Nedir?

 

Ticaret Kanunu’nun 60. maddesine göre, dava açmaya hakkı olan bu tarafın bu durumu öğrendiği tarihten itibaren bir yıl içinde ya da dava açma hakkının doğduğu tarihten üç yıl içinde haksız rekabet davaları açılmalıdır.

 

Eğer haksız rekabete yol açan fiil Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil ediyorsa, haksız rekabete ilişkin zamanaşımı bakımından ceza davasının zamanaşımı uygulanır.

 

Haksız Rekabet Ceza Davaları Nelerdir?

 

Haksız Rekabet halinde cezayı gerektiren fiiller, TCK’nun 62. maddesinde şu şekilde açıklanmıştır;

a) 55 inci maddede yazılı haksız rekabet fiillerinden birini kasten işleyenler,

b) Kendi icap ve tekliflerinin rakiplerininkine tercih edilmesi için kişisel durumu, ürünleri, iş ürünleri, ticari faaliyeti ve işleri hakkında kasten yanlış veya yanıltıcı bilgi verenler,

c) Çalışanları, vekilleri veya diğer yardımcı kimseleri, çalıştıranın veya müvekkillerinin üretim veya ticaret sırlarını ele geçirmelerini sağlamak için aldatanlar,

d) Çalıştıranlar veya müvekkillerden, işçilerinin veya çalışanlarının ya da vekillerinin, işlerini gördükleri sırada cezayı gerektiren bir haksız rekabet fiilini işlediklerini öğrenip de bu fiili önlemeyenler veya gerçeğe aykırı beyanları düzeltmeyenler,

fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, 56 ncı madde gereğince hukuk davasını açma hakkını haiz bulunanlardan birinin şikayeti üzerine, her bir bent kapsamına giren fiiller dolayısıyla iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılırlar.

 

Bu madde hükmüne göre savcılık tarafından yapılan soruşturma neticesinde ceza davası açılabilir.

 

Haksız Rekabet Davaları Kimler Tarafından Açılabilir?

 

Haksız Rekabet Davaları haksız rekabet dolayısıyla zarar gören kişi ve kurumlar tarafından açılabilir. Fakat;

 

Haksız rekabet davasının, müşteriler tarafından açılması halinde, haksız rekabetin işlenmesinde etkili olan araçların ve malların imhası talebinde bulunulamaz.                 

 

Ticaret ve sanayi odaları, esnaf odaları, borsalar ve tüzüklerine göre üyelerinin ekonomik menfaatlerini korumaya yetkili bulunan diğer mesleki ve ekonomik birlikler ile tüzüklerine göre tüketicilerin ekonomik menfaatlerini koruyan sivil toplum kuruluşlarıyla kamusal nitelikteki kurumlar ise haksız rekabete dayalı tazminat davası dışındaki davaları açabilir.

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.